Bouppteckning och Arvskifte

Bouppteckning
Vid dödsfall skall en bouppteckning upprättas och inlämnas till skatteverket för registrering.
 

Bouppteckningen skall innehålla uppgift om dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Den skall också innehålla redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder. Om den avlidne var gift skall den efterlevande makens tillgångar och skulder också redovisas.
 

Bouppteckningen skall normalt upprättas inom tre månader från dödsfallet och lämnas till skatteverket senast en månad efter upprättandet.
 

Vi rekommenderar att ni anlitar professionell hjälp med bouppteckningen. Våra erfarna jurister hjälper dig gärna att få den sakkunnigt upprättad. De kan även hjälpa till med förvaltning av dödsbo och arvskifte.
 

Arvskifte
Om dödsboet består av flera dödsbodelägare skall ett arvskifte göras. Arvskiftet är en handling som reglerar hur tillgångarna skall fördelas mellan delägarna efter att eventuella skulder betalats.
 

Om det finns en efterlevande make eller sambo skall som regel en bodelning göras före eller i samband med arvskiftet.

Havre